top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.1. Firma Bilgileri

Firma Unvanı: İÇİREN GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Vergi Dairesi: NEVŞEHİR
Vergi Numarası: 1320701802
MERSİS Numarası: 0132070180200015
Adres: Aşağı Mah. Gedik Sok. No:43 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir/Türkiye
Telefon: +90 384 219 21 23
E-posta: info@kappadoks.com
Web: www.kappadoks.com veya www.kappadoks-cave-hotel.hotelrunner.com

1.2. Müşteriye Ait Bilgiler
Adı:
Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Pasaport No:
Adres:
Telefon:
E-posta:

İş bu sözleşme Aşağı Mah. Gedik Sok. No:43 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir/Türkiye adresinde bulunan ve +90 384 219 21 23 no’lu irtibat numarasına sahip İÇİREN GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Sözleşmede Kappadoks Cave Hotel olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.kappadoks.com veya www.kappadoks-cave-hotel.hotelrunner.com sitesinede online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında olup; müşterinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır.

2. Sitemiz üzerinden konaklama satın alan müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

3. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmeyeceği gibi, Kappadoks Cave Hotel tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de müşteriye iadesi söz konusu değildir.

4. Müşteri, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 15 gün önce Kappadoks Cave Hotel’e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, Kappadoks Cave Hotel’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Müşterilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, Kappadoks Cave Hotel sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

5. Kappadoks Cave Hotel müşteriden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri kabul edebilir ya da Kappadoks Cave Hotel’in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Müşteri değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Kappadoks Cave Hotel gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Müşteri rezervasyonun otele giriş tarihinden 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde; herhangi bir ücret alınmaz. Müşteri rezervasyonun otele giriş tarihinden 7-29 gün öncesine kadar yapılan iptallerde; toplam tutarının %50’si tahsil edilir. Müşteri rezervasyonun otele giriş tarihine 7 günden daha az zaman kaldığında yapılan iptallerde; toplam tutarının %100’ü tahsil edilir. Otelden erken ayrılmalarda konaklama ücreti iade edilmez, rezervasyon toplam tutarının %100’ü tahsil edilir. Müşteri, iadesiz yapılan rezervasyonlarda ücretin iptal edilmeyeceğini; bu hallerde müşteri iptal talebinde bulunur ise geçerli olmayacağını ve sözleşme bedelinin tamamını Kappadoks Cave Hotel’e ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Kappadoks Cave Hotel tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise müşteri aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal Kappadoks Cave Hotel’e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise Kappadoks Cave Hotel aradaki farkı müşteriye iade edecektir. Müşteri, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, müşterinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Müşterinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Kappadoks Cave Hotel müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6. Kappadoks Cave Hotel ve Müşteri bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

7. Kappadoks Cave Hotel, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucher/Mailini müşteriye sözleşmenin 9. maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Müşteriden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden Kappadoks Cave Hotel sorumlu değildir.

8. Kredi kartıyla hizmet satın alan müşteriler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Müşteriler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde Kappadoks Cave Hotel kredi kartından almış olduğu bedeli yine müşterinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre müşterinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Kappadoks Cave Hotel’in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkânı bulunmamaktadır. Kappadoks Cave Hotel ödeme için MASTERCARD, VİSA, AMEX ve TROY kredi kartlarını kabul etmekte olup; varıştan önce belirli bir miktarı geçici olarak çekme hakkını saklı tutar.

9. Kappadoks Cave Hotel’in müşteriye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Müşteri, özen borcu gereği sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kappadoks Cave Hotel’e bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Müşteri, rezervasyon esnasında Kappadoks Cave Hotel çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu vb. bilgilerine ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Müşterinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Kappadoks Cave Hotel elektronik posta, kısa mesaj (SMS) ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

10. İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Nevşehir İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Müşterinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesi veya rezervasyonunu gerçekleştirmesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

bottom of page